שירות לקוחות 077-9975481

תקנון

מבוא

1.1. אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של ברגהוף ישראל – www.berghoff.co.il (להלן – "אתר האינטרנט") המציע לכם מגוון רחב של מוצרי כלי בית ומתנות.
1.2. הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון").
1.3. הואיל ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין ברגהוף ישראל הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר באתר מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג (הלקוח, מבקר אתר האינטרנט והרוכש באמצעות פנייה טלפונית, יכונו להלן: "הלקוח").
1.4. לחברת ברגהוף ישראל שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולסמן "אני מסכים" בתיבה כאמור.

ניהול והפעלת אתר האינטרנט

2.1. אתר האינטרנט מנוהל על ידי ברגהוף ישראל, מספר חברה -014915367 בכתובת ר"ח, אבן עזרא 23 אשדוד מיקוד 77622. בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות למוקד הלקוחות בטלפון 077-9975481 או פקס 08-8655731 או במייל office@berghoff.co.il

כללי

3.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
3.2. התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.
3.3. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.
3.4. מובהר כי כל הוראות התקנון תחולנה בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט.
3.5. בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג וכך בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות הטלפון, מבלי שקרא את התקנון, על אף שאישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימן הלקוח כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ההזמנה באמצעות הטלפון על ידו מהווה הסכמה כאמור.

מועדי פעילות אתר האינטרנט / הפסקת פעילות אתר האינטרנט

ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמה. ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

הכשרות לרכוש באתר האינטרנט

5.1. רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט של החברה כל אדם, תושב ישראל, שהינו מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשות כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי").
5.2. מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
5.3. לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט. בין היתר, זכות זו תעמוד לחברה בכל אחד מהמקרים הבאים (מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה זכות לעשות כן, לא ייחשבו כויתור על איזו מזכויותיה):
5.4. בעת ההרשמה לאתר האינטרנט של החברה, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים.
5.5. ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו. .
5.6. ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה.

רישום לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט

6.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים בהתאם למבוקש, (בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, כתובת אליה הלקוח מעוניין שיסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר האינטרנט/ מעוניין באיסוף עצמאי מחנות החברה. כמו כן יתבקש הלקוח לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר. על הלקוח לסמן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
6.2. הלקוח בלבד יהיה אחראי לעדכון פרטיו ולבדיקת נכונות פרטיו כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט. במקרה בו חל שינוי ו/או עדכון בפרטים על הלקוח מוטלת החובה לדאוג לעדכנם ולתקנם.

סיסמא

7.1. החל מהרכישה השנייה באתר האינטרנט ואילך (למעט אם הגדרות המחשב האישי של הלקוח מונעות אפשרות זו), הלקוח יוכל להזין את הסיסמא שבחר במקום המתאים לכך באתר האינטרנט לצורך זיהויו ובכך לחסוך את הליך הרישום והצורך למלא את מרבית הפרטים הנזכרים לעיל, למעט פרטי כרטיס אשראי אותם יידרש הלקוח להזין שוב. גם במקרה כאמור, מוטלת על הלקוח האחריות לוודא ולבדוק את נכונות פרטיו ובמידת הצורך עליו לתקנם ולעדכנם.
7.2. זיהויו של הלקוח בעת פנייתו למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט ייעשה על ידי מספר תעודת זהות ו/או שם פרטי ומשפחה. .
7.3. במקרים שהלקוח איבד או שכח את הסיסמא, הלקוח יזין פרטים אישיים ככל שיידרשו על ידי החברה ויחדש את הסיסמא. בכל מקרה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך.

המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט

8.1. באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרי כלי בית ומתנות של חברת ברגהוף ישראל הנמכרים תחת המותג ברגהוף BergHOFF-.
8.2. באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי של המוצר ותמונתו.
8.3. לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה.
8.4. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם בחנות ברגהוף באשדוד או בחנויות פרטיות ו/או נמכרים גם על ידי ספקים שונים.
8.5. האחריות על המוצרים ניתנים על ידי חברת ברגהוף ישראל.

מוצרים שאזלו מהמלאי

9.1. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, חברת ברגהוף ישראל לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח. נציג שירות הלקוחות יעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח תוך יום עסקים 1 מיום קליטת ההזמנה בחברה, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו, במידה וחויב, לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

תמונות המוצרים באתר האינטרנט

10.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד. המוצרים הנלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר אלא אם נאמר אחרת.

שרות לקוחות

11.1. מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט עומד לרשות הלקוח בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-14:00 ו 16:00-20:00. ביום שישי ובערבי חג בין השעות 09:00 ל- 14:00.
11.2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט באמצעות טלפון מספר 077-9975481,או פקס 08-8655731 או בכתובת דואר אלקטרוני office@berghoff.co.il. כתובת למשלוח דואר: רח' משה אבן עזרא 23 אשדוד מיקוד 77622
11.3. בימי שבת וחג מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.

רכישת מוצרים מאתר האינטרנט באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט

12.1. החברה מאפשרת ללקוח לרכוש מוצרים באתר האינטרנט גם באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו גם על לקוח המבצע רכישת מוצרים באמצעות פנייה טלפונית. אין באי חתימת הלקוח על תקנון זה כדי לגרוע מהסכמתו כאמור.

אספקת המוצרים

13.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר רק בארץ ובתוך גבולותיה.
13.2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה החברה ו/או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה מפעם לפעם (להלן – "השליח"), או בדרך של איסוף עצמאי.
13.3. מובהר כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצרים. יובהר, כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת אחת בלבד.
13.4. מובהר כי החברה לא תהיה מחוייבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי לקוח באתר האינטרנט ליישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה
13.5. החברה תיצור קשר עם הלקוח כדי לתאם תחלופה לגבי משלוח בצורת דואר רשום או איסוף עצמאי.

מועד אספקת המוצרים

14.1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה וקליטתו. על הלקוח לדאוג למקבל המוצרים מטעמו (שהינו מעל גיל 18). באם לא ידחה מועד אספקת המוצרים למועד אחר שיתואם עם הלקוח לכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
14.2. על אף האמור בסעיף 14.1 לעיל, במקרים של כוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות שביתה, השבתה אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים וכ"ו. ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.

איסוף עצמאי ממחסן או חנות החברה

15.1. לקוח שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי ממחסן או חנות החברה שברחוב משה אבן עזרא 23 אשדוד, יגיע למחסן או לחנות החברה בשעות הפתיחה המפורטות להלן וכפי שישתנו מעת לעת לצורך איסוף המוצרים.
15.2. איסוף עצמאי כאמור ממחסן או החנות החברה יתאפשר בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ביצוע ההזמנה,.
15.3. איסוף עצמאי ממחסן או חנות החברה יתאפשר בימים ראשון וחמישי בין השעות 09:00 ועד 14:00 ו16:00-20:00 ובימי שישי 09:00-14:00, או בשעות אחרות כפי שיפורסם ויעודכן מעת לעת. הלקוח יגיע למחסן או חנות החברה בכוחות עצמו ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לצורך איסוף הזמנתו.

מחירים

16.1. לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע"מ (להלן – "מחיר המוצר"). המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
16.2. מבצעים או הנחות יינתנו על מוצרים מסוימים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כפי שיוחלט על ידי החברה מפעם לפעם.
16.3. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
16.4. מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר ללקוח.
16.5. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר/ים באתר האינטרנט.
16.6. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר שהוזמן בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר.

אמצעי תשלום

17.1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
17.2. יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לעריכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט .
17.3. במקרה בו לא נתקבל אישור מחברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
17.4. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להתיר ו/או לאסור שימוש באמצעי תשלום נוסף לצורך רכישת מוצרים באתר האינטרנט. מבלי לפגוע מכלליות האמור, הרי שבכל רכישה באתר האינטרנט יוכל הלקוח לעשות שימוש בקופון רכישה אחד בלבד.

תנאי תשלום

18.1. התשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, יוכל להיעשות עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח אך בכפוף לסכומי הקניה, כמפורט להלן:
18.2. בקנית מוצרים עד לסך של 299 ₪ – תשלום 1.
18.3. בקנית מוצרים בסך של 300 ₪ ועד לסך של 499 ₪ – עד 2 תשלומים.
18.4. בקנית מוצרים בסך של 500 ₪ ועד לסך של 699 ₪ – עד 3 תשלומים.
18.5. בקנית מוצרים בסך של 700 ₪ ועד 999 ₪ – עד 4 תשלומים.
18.6. בקנית מוצרים בסך של 1000 ₪ ומעלה – עד 12 תשלומים
19.2.לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת טווח סכומי הרכישה שיזכו את הלקוח בפריסת תשלומים וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

דמי משלוח

20.1. מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח.
20.2. חיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו. במקרה של איסוף עצמאי ממחסן החברה הלקוח לא יחויב בתשלום דמי המשלוח.
20.3. דמי משלוח הם סך של 39.90 ש"ח (להלן – "דמי המשלוח").
20.4. לחברה שמורה הזכות לפטור מדמי משלוח באופן זמני או באופן קבוע מוצר אחד או יותר ו/או מוצר שנכלל במסגרת מבצע מסוים.
20.5. החברה תהיה זכאית לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. ללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. שילוח באמצעות דואר ישראל יהיה כפוף לכל התנאים בתקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו מבוצעת האספקה של המוצרים) ואלו יחייבו כל משתמש. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים. עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב.

אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים

21.1. כתנאי לקבלת המוצרים, הלקוח (או מקבל המוצרים מטעמו, שהינו מעל גיל 18), יחתום על גבי שובר/מסמך או אמצעי אלקטרוני, כפי שיוצג על ידי השליח.
21.2. באיסוף עצמאי יהיה על הלקוח להביא את אישור ההזמנה שקיבל במייל חוזר ובצירוף תעודת זהות. באם הלקוח שולח אדם מטעמו לאסוף את המוצר על הלקוח לציידו בייפוי-כוח בנוסף להזמנה. ולהזדהות בפני עובד מחסן או החנות החברה.

מבצעים והנחות

22.1. החברה תהיה רשאית להחליט מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה על מוצר מסוים או מגוון מוצרים שיוצע למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה. החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות, את המבצע שייערך באתר האינטרנט וזאת בכל עת לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח, לשנות, בכל עת, את המוצרים הנכללים במבצע שייערך באתר האינטרנט ו/או לא לערוך כלל מבצעים.
22.2. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר האינטרנט אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנות או בחנויות שונות ואו בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים,
22.3. המבצע שייערך באתר האינטרנט יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או לסיומו או עד לגמר המלאי. יהיה מועד סיום המבצע שייערך באתר האינטרנט לפי החלטת החברה. לא תצטרך היא לתת הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט

23.1. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.
23.2. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.
23.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ולהבטיח, ככל שניתן, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, לרבות פרטי כרטיס האשראי שמולאו על ידו. יחד עם זאת, העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת, בטכנולוגיית SSL.החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מן וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר לחברה אבד ו/או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של הלקוח ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בידיעתה.
23.4 במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בהם.

מדיניות החזרת מוצרים/החלפת מוצרים/ ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

24.1. החברה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש באתר האינטרנט בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב לשלוח הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.
24.2. להלן עיקרי מדיניות החזרת/ החלפת מוצרים שנרכשו ע"י הלקוח באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשה: מועד אחרון להחזרה (ביטול)/החלפה: מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר לפי המאוחר ביניהם. 24.2.1. אופן ההחזרה: ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט יעשה באמצעות פנייה של הלקוח בכתב למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, לרבות באמצעות פקסימיליה 08-8655731 או תקשורת אלקטרונית במייל.
24.2.2. תנאים להחזרה / ביטול:
א. המוצר לא נפגם, ולא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית. ביטול העסקה מותנה בהשבת המוצר לחברה במצב תקין וחדש, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ב. לא תתאפשר החזרה (ביטול) ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט, כהגדרת מונח זה לעיל. רכישה של מוצרים במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט היא רכישה סופית.
ג. הלקוח יחזיר את המוצר לחברה באמצעות שליח או יביא את המוצר באופן עצמאי לכתובת משה אבן עזרא 23 אשדוד בתיאום מראש. על הלקוח להביא עימו חשבונית מס מקורית ותעודה מזהה ואת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה.
24.2.3. דמי ביטול:
החזיר הלקוח את המוצר (ביטול רכישה), לא יוחזרו דמי משלוח ששולם בגין ביטול הרכישה. . 24.2.4. ביטול החיוב והחזר כספי: במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס, ובכפוף להשבת המוצר כאמור לעיל, יבוטל החיוב של המשתמש תוך חיוב המשתמש בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי מוקד הלקוחות של החברה. באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר. לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח (במקרה בו הלקוח עדיין לא חוייב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי).

קניין רוחני

25.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ברגהוף ישראל או פלאש פאוור אירופה ישראל בע"מ. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים, צילומי הפקת סגנון וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט.
25.2. תמונות המוצרים, צילומי מוצרים וצילומי הפקת סגנון המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה (להלן – "תמונות אתר האינטרנט") וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.
25.3. שמו של אתר האינטרנט ברגהוף ישראל (בין נרשם ובין אם לא), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.
25.4. הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מאשרים ומתחייבים כלפי החברה כי לא יעשה על ידם ו/או על ידי מי מטעמם שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בין באמצעות אתר האינטרנט, בין באמצעות אתרי אינטרנט אחרים ובין בכל אמצעי אחר.
25.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט.
25.6. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר. 25.7. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

שימוש נאות באתר

26.1. הלקוח כהגדרתו לעיל, מתחייב לעשות שימוש באתר לשם צפייה אישית במוצרים המוצגים לרכישה באתר ולשם רכישתם בלבד. כל שימוש אחר באתר מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור: אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין.
26.2. אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

אבטחת מידע

27.1. החברה נוקטת באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת, בטכנולוגיית SSL יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.
27.2. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה (להלן – "עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
27.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא לכל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.
27.4. הלקוח מאשר כי הוא יודע כי לשם נקיטת אמצעי זהירות, החברה ממליצה לשמור את הסיסמא בסודיות, לא למסרה לאחר, לעדכן ולשנות את הסיסמא לעיתים תכופות.

קניה מהנה

חברת ברגהוף ישראל מודה על קנייתכם תיהנו מהמוצרים ולשירותכם תמיד!

ברגהוף ישראל

אנחנו, ב -BergHOFF (ברגהוף), מאמינים באיכות. עבור אנשי מקצוע, אוהבי בישול אדוקים ומשקי בית מן המניין. אנו שואפים לעורר השראה בלקוחותינו, באמצעות עיצובים חדשניים זוכי פרסים.

הרשמה לניוזלטר

יש לכם שאלה?